;
В НАЧАЛОТО
СПЕЦИАЛНОСТИ
ДОКУМЕНТИ
КОНКУРСИ
ПРИЕМ на ученици
КОНТАКТИ
Национално училище по изкуствата "Проф.Веселин стоянов" - РусеPDF

СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС “ФРАНЦ ШУБЕРТ” • FRANZ SCHUBERT SEVENTH INTERNATIONAL COMPETITION • 21-26 ноември (2009) 21–26 November

 

Процедура за издаване на диплома за средно образование

Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат

Издаване на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване на европейско приложение

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Процедура за издаване на удостоверение за валидиране на компетентности

Процедура за Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Заявление за валидиране на професионални компетентности

Заявление за валидиране

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Заявление за признаване на завършен клас на училищно обучение по документи, издадени от училища на чужди държави


 

Процедура за приемане на ученици в I, V и VIII клас в училищата по изкуства на места определени по държавен план-прием

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане и преместване на ученици ДО VII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане и преместване на ученици СЛЕД VII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ на ученик ДО VII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ на ученик СЛЕД VII клас

Процедура за преместване на ученици от неспециализирано училище в училище по изкуствата

Процедура за преместване на ученици от училище по изкуствата в друго такова

Декларация от родител за приравнителни изпити